MENU

a broken carousel debut album cm

2364
0

director:Toshitaka Shinoda
camera:Marco
camera:Ayano Kawasaki
camera assistant: Hiroki Kawata
camera assistant: Mriko Ueda
edit : Shinya Nakagawa
Lighting:Shigeru Saito
dancer: Ruti Mito
Costume:Tomoko Inamura